sept 2014 - classy nude nails

sept 2014 - classy nude nails

2 days ago
0 notes

aug 2014 - pastel stripes

2 weeks ago
0 notes
aug 2014 - sparkly french nails

aug 2014 - sparkly french nails

2 weeks ago
0 notes

July 2014 - metallic reverse French nail

2 months ago
0 notes

july 2014 - 4th of july nails

2 months ago
2 notes

sept 2014 - 3d asymmetric french nails

2 weeks ago
1 note
aug 2014 - butterfly nails

aug 2014 - butterfly nails

2 weeks ago
0 notes

july 2014 - koi summer nails

1 month ago
2 notes

july 2014 - bright sparkly nails

2 months ago
2 notes

june 2014 - golden nail design

2 months ago
1 note